โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

พิธีมอบเกียรติบัตร

Goragod.com
^