โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แบบฟอร์มสำหรับกิจการลูกเสือ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มและคำร้อง

ใบสมัครเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ ลส.1
คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

ใบขอเลื่อนตำแหน่งทางลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.2)
ใบคำร้อง การขอมีบัตรประจำตัวผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.3)
ใบสมัครการขอมีตำแหน่งทางลูกเสือ (แบบ ผบ.ลส.1)
ลส.18-บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
ลส.17-บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.16-บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
ลส.15-บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
ลส.14-ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
ลส.13-ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลส.12-ใบตั้งกองลูกเสือ ลส.11-ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
ลส.10-รายงานการเงินลูกเสือ
ลส.9-ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
ลส.8-ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลส.7-ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ลส.6-ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
ลส.5-รายงานการลูกเสือประจำปี
ลส.4-ใบโอนกองลูกเสือ
ลส.3-ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ลส.2-ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

Related

No comments yet
Comment
Goragod.com
^