โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานคู่มือการบริหารและดำเนินงานหน่วยลูกเสือพระราชทาน

คู่มือดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สื่อการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
     หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
    หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
    หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

หมวด รายวิชาที่ เรื่อง เอกสาร มีเดีย
หมวด1 1.1 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คลิก คลิก
1.2 การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง คลิก คลิก
1.3 หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ คลิก คลิก
1.4 โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง:เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา”  คลิก คลิก
หมวด2 2.1 หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิก คลิก
2.1.1-2.1.9 บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย คลิก
2.2 บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  คลิก คลิก
2.3 การวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา คลิก คลิก
หมวด3  3.1 การประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คลิก คลิก
3.2 เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  คลิก คลิก

สื่อการฝึกอบรมสำหรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

รายวิชาย่อยที่ 2.1.2 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุข คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.3 การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง คลิก
 รายวิชาย่อยที่ 2.1.4 หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน  คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.5  เกษตทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา (ใหม่)  คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.6  ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านการพัฒนา การบริการและช่วยเหลือภัยภิบัติ คลิก
รายวิชาย่อยที่ 2.1.8  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์ คลิก

Related

No comments yet
Comment
Goragod.com
^