โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คำแนะนำในการเรียนบทเรียนออนไลน์

        การเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเที่ยวเมืองไทย นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
 ศึกษาคำแนะนำในการเรียน และปฏิบัติตามขั้นตอน
 ศึกษาวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และคำอธิบายรายวิชา
 ศึกษากรอบเนื้อหาวิชา และการวัดผลประเมินผล
 ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียน ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบที่กำหนดไว้
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งสืบค้นหรือแหล่งเรียนรู้
 มีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
 ติดต่อครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาในกิจกรรมการเรียน

Related

นี่คือความคิดเห็นแรกของคุณ
1
Admin 09 Jan 2017 171.5.xxx.xx
Comment
Goragod.com
^