Smart AMP

www.sumontarsuksa.ac.th

โครงการจัดหา  แท็บเล็ต เพื่อการเรียนผ่านออนไลน์

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ต  เพื่อใช้ในการเรียน สามารถสั่งซื้อ  แท็บเล็ต ในราคาพิเศษ ได้ที่นี้ 


เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่เชื้อของไวรัส Covid-19 ยังมีแนวโน้มและปริมาณของผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนสูง จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยปกตินั้น นับว่าเป็นไปได้อย่างยากยิ่ง ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและพันธกิจของโรงเรียนแล้วนั้นที่จะต้องเป็นสถาบันด้านการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดวิทยาการความรู้ต่างๆให้กับชุมชน จึงยากที่จะหยุดภาระกิจและหน้าที่เป็นอันได้ ทางโรงเรียยนจึงร่วมกับสถาบันด้านการศึกษาอื่นๆ ในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ร่วมกับพัฒนาและจัดทำแฟลตฟอร์มในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทาง ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะไม่ทำให้การเรียนต้องหยุดลง เพราะการแพร่ระบาดของไวรัส  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Platform On Smart ของเราได้ที่

นิทรรศการกาล-อวกาศ

นิทรรศการชีวิตพิศวงเสมือนจริง

นิทรรศการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเสมือนจริง

แอปพลิเคชันเกม EatD

แอปพลิเคชัน ประเภทเกม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร และการวางแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย ในแอปพลิเคชันผู้เล่นจะได้รู้เกี่ยวกับสัดส่วนของร่างกาย ปริมาณพลังงานจากอาหารและน้ำที่เหมาะสมกับตนเองใน 1 วัน รวมทั้งได้วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง และยังได้สนุกกับการเล่นเกมเพื่อให้ได้รางวัล

E-POSTER กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน

e-poster เรื่อง กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน เป็นสื่อเสริมเพิ่มความรู้ที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแต่ประเภท และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหิน

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตอน ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาที่อธิบายการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ และการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาแบบต่าง ๆ

e-poster ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก

e-poster เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก เป็นสื่อเสริมประกอบกิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก และผลที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าว

DLitv 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนใช้ New DLTV ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครูผู้สอน เพื่อการกระจายสาระความรู้ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียน

Line War Room

ไลน์ วอร์รูม คือ ห้องพูดคุย ครูประจำชั้น หรือประจำวิชา ใช้พูดคุย แจ้งข่าวสาร แจ้งตารางเรียน ส่งใบงาน ดาวน์โหลดใบกิจกรรม ติดต่อสื่อสาร รายชั้นระหว่างคุณครูและนักเรียน ร่วมถึงผู้ปกครอง

ตารางเรียนออนไลน์

นักเรียนสามารถ ดูตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 20 สิงหาคม 2564

บริจาคเงินสบทบ

เนื่องด้วยสถาวะการณ์ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จากการสำรวจพบว่า นักเรียนร้อยละ 40 ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ครบตามจำนวน โดยแยกเป็นร้อยละ 10 ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล อีกร้อยละ 30 ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานอย่าง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา

TV OnDemand - YouTube Chanel 

นักเรียนสามารถรับชมรายการ สื่อประกอบการสอน  ทบทวนบทเรียน หรือดูวิดีโอการสอนย้อนหลังได้ในแต่ละวัน บนช่องยูทูบของโรงเรียน และ Tv OnDemand บนเว็บไซต์ www.sumontar.com

E-BOOK

E-book วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา 1-6  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

คลังความรู้ สช.

รวมบทเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คู่มือการป้องกัน Covid-19

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

หลักสูตรใบรับรอง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ร่วมกับ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาศให้เข้าถึงการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรหรือวิชาที่ต้องการเรียนได้ตามอัธยาศัย 

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนและสอบผ่านออนไลน์ มีเกณฑ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันหรือหน่วยงานที่จัดทำหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอน ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และสามารถนำมาออกใบรับรองดิจิทัลโปรไฟล์  หรือ certificate digital profile CDP  กับทางโรงเรียนได้

ออกแบบและการผลิตแผ่นพับ

ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบกราฟิกเพื่อการสร้างแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพโดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิกเหล่านี้ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้นการผลิตรายวิชานี้บนระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกได้

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล 

ในยุค Thailand 4.0 เกษตรกรควรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create) และ 4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | Digital Movie Production

ความเป็นมาของภาพยนตร์ ประวัติภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ อุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ การลำดับภาพ การจัดการสีภาพยนตร์

Facebook "Page"

ข่าวสารทางเฟสบุ๊ค

แชร์​แพลตฟอร์ม​ของเรา

สุมณฑาศึกษา© Copyright 2021
ฝ่ายปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

Created with Mobirise

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน