แบบสำรวจการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเป้าหมายให้ทุกโรงเรียน มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วไม่น้อย 30 Mbps และมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้มวลรวมประชาติต่อหัวเพื่อให้การดำเนินการตามเป้าหมายแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มโรงเรียนเอกชน ขอสำรวจการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและความต้องการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ได้ทำการตอบแบบสำรวจการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

กรุณา ทำการตอบแบบสอบถามเป็นการด่วน ที่นี่

 

 

 Office of the Private Education Commission

กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02 282 1000