โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หลักสูตรลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสำรอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3

- ดาวดวงที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ดาวที่ 1 ดาวน์โหลด
- ดาวดวงที่  2 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ดาวที่ 2 ดาวน์โหลด 
- ดาวดวงที่  3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ดาวที่ 3 ดาวน์โหลด

           การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีทุกครั้ง จัดให้มีพิธีเปิดประชุมกอง เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน คือ
ลูกเสือสำรอง  การทำแกรนด์ฮาวล์ และเปิดประชุมกอง เรียนตามหลักสูตร และการทำแกรนด์ฮาวล์ และ ปิดประชุมกอง

สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เตรียมลูกเสือสำรองและดาวดวงที่  1 เตรียมลูกเสือสำรอง
 
สาระที่  1 ประวัติกิจการลูกเสือสำรอง
1.1    เล่าประวัติของกิจการลูกเสือสำรองได้
1.2    บอกประโยชน์ของการเป็นลูกเสือสำรองได้
1.3    แต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรองได้

สาระที่  2 ความรู้เรื่องเมาคลี
2.1  สรุปเนื้อหา นิยายเรื่องเมาคลี ได้
2.2  บอกลักษณะนิสัย ของตัวละครในนิยายเรื่องเมาคลีได้
2.3  เลียนแบบท่าทางของสัตว์ในนิยายเรื่องเมาคลีได้

สาระที่  3 ระเบียบแถวเบื้องต้น
3.1  เข้าแถวตามหมู่ของตนเองได้
3.2  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก ทำพักอยู่กับที่ได้
3.3  เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว แถวตอน แถวครึ่งวงกลม และแถววงกลมได้

สาระที่  4 การทำความเคารพและการจับมือซ้าย
4.1  แสดงท่าทำความเคารพเป็นรายบุคคล และเป็นหมู่ได้
4.2  บอกประวัติการจับบมือซ้ายและแสดงวิธีการจับมือซ้ายแบบลูกเสือได้
สาระที่  5 คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
5.1  บอกและปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองได้
5.2  บอกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสำรองได้
5.3  บอกและปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้ ดาวดวงที่  1

สาระที่  6 อนามัย
6.1  บอกเหตุผล และบอกวิธีการรักษาความสะอาด ฟัน มือ เท้า เล็บได้
6.2  แสดงวิธีการหายใจ แสดงวิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ออกไปได้
6.3  แสดงวิธีปฏิบัติเมื่อมีบาดแผลเล็กน้อย และขอความช่วยจากผู้ใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

สาระที่  7 ความสามารถในเชิงทักษะ
7.1  ขว้าง รับลูกบอล ม้วนหน้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง ปีนต้นไม้ได้

สาระที่  8 การสำรวจ
8.1  บอกสถานที่ที่ให้บริการในท้องถิ่น และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ตำรวจหรือหน่วยดับเพลิงได้

สาระที่  9 การค้นหาธรรมชาติ
9.1  บอกชื่อพืช สัตว์ที่พบเห็น และบอกลักษณะ ประโยชน์ โทษของพืชหรือสัตว์ที่พบเห็นได้

สาระที่  10 ความปลอดภัย
10.1  บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้าน และอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ได้
10.2  แสดงตนในการเดินถนน ข้ามถนนอย่างปลอดภัยได้

สาระที่  11 การบริการ
11.1  แสดงวิธีเก็บเสื้อผ้า รองเท้า จัดที่นอนให้เกิดความเรียบร้อยได้
11.2  แสดงวิธีต้มน้ำร้อน และการทำความสะอาดเครื่องใช้หลังจากใช้เสร็จแล้วได้

สาระที่  12 ธงและประเทศต่างๆ
12.1  บอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลปัจจุบันได้
12.2  ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และปฏิบัติได้ เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี
12.3  บอกประวัติธงชาติไทย บอกสิ่งประกอบ ความหมายของธงชาติไทยได้
12.4  บอกลักษณะของธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้
12.5  บอกลักษณะของธงชาติอังกฤษ และธงชาติฟิลิปปินส์ได้

สาระที่  13 การฝีมือ
13.1  นำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นหุ่นจำลองได้

สาระที่  14 กิจกรรมกลางแจ้ง
14.1  บอกเครื่องหมายที่ใช้ในการเดินทางสะกดรอยและเดินสะกดรอยได้

สาระที่  15 การบันเทิง
15.1  แสดงเงียบตามลำพัง หรือร่วมกับเพื่อนได้

สาระที่  16 การผูกเงื่อน
16.1  ผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ และบอกประโยชน์และการเก็บเชือกได้

 
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่  2
สาระที่  1 อนามัย
1.1    บอกความสำคัญของการหลับสนิทในเวลากลางคืนได้
1.2    แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกำเดาออก
1.3    บอกความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้

สาระที่  2 ความสามารถในเชิงทักษะ
2.1  กระโดดเชือกเท้าติดกัน โดยแกว่งเชือกด้วยตนเองได้
2.2  เดินทรงตัวบนราวไม้ และบนกำแพงได้
2.3  เลี้ยงลูกบอลด้วยปลายเท้าอย่างรวดเร็วอ้อมสิ่งกีดขวางได้

สาระที่  3 การสำรวจ
3.1  เขียนรายงานการสำรวจ และเยือนสถานที่ในท้องถิ่นได้

สาระที่  4 การค้นหาธรรมชาติ
4.1  เพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธ์พืชอื่นที่งอกง่ายได้
4.2  บอกชนิดของอาหารที่ให้แก่สัตว์เลี้ยงได้

สาระที่  5 ความปลอดภัย
5.1  บอกวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการเดินทาง  ทางน้ำได้
สาระที่  6 การบริการ
6.1  จำ บอก หรือส่งข่าวด้วยตัวเลข ข้อความ ชื่อ วิธีส่งข่างให้ผู้ใหญ่ หรือเจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
6.2  ใช้โทรศัพท์สาธารณะ และสมุดโทรศัพท์ได้

สาระที่  7 ธงและประเทศต่างๆ
7.1  ปฏิบัติวิธีชักธงขึ้น ชักธงลง และบอกวิธีเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยได้
7.2  เขียนภาพธงคณะลูกเสือโลก และเขียนภาพธงประเทศอื่นๆ ได้ 4 ประเทศ
7.3  บอกชื่อ และที่ตั้งของประเทศใกล้เคียงได้

สาระที่  8 การฝีมือ
8.1  สามารถนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์หรือของเล่นได้
สาระที่  9 กิจกรรมกลางแจ้ง
9.1  สามารถก่อไฟ ปรุงอาหาร และดับไฟ ทำความสะอาดสถานที่ได้

สาระที่  10 การบันเทิง
10.1  ทำกิจกรรม เล่านิทาน ร้องเพลง ได้
10.2  ม้วนตัวท่าต่างๆ ตามลำพังและกับเพื่อนลูกเสือสำรองได้

สาระที่  11 การผูกเงื่อน
11.1  ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ พร้อมบอกประโยชน์ของการนำเงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ได้
สาระที่  12 คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ลูกเสือสำรอง
12.1  ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองได้
12.2  ปฎิบัติตามกฎ ของลูกเสือสำรองได้
12.3  ปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้
สาระการเรียนรู้และผลการเรียนที่คาดหวัง  ลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 3
 
สาระที่  1 อนามัย
1.1    จัดทำที่เก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาลสำหรับตนเองเพื่อนำติดตัวออกไปเมื่อเดินทางไปนอกสถานที่
1.2    บอกความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
1.3    แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อถูกแมลงกัด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกได้

สาระที่  2 ความสามารถเชิงทักษะ
2.1  ปฏิบัติกิจกรรม วิ่ง  50 เมตร วิ่งหรือกระโดดไกล ขว้างลูกบอล กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้

สาระที่  3 การสำรวจ
3.1  ดูนาฬิกา และนับเวลาได้  24 ชั่วโมง
3.2  วางแผนในการเดินทางไกลได้

สาระที่  4 การค้นหาธรรมชาติ
4.1  บอกสภาพดิน ฟ้า อากาศตามฤดูกาลได้
4.2  จัดทำสมุดภาพหรือสะสมสิ่งของเกี่ยวกับดิน ฟ้า อากาศได้

สาระที่  5 ความปลอดภัย
5.1  ปฏิบัติตามกฎจราจร และบอกข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านได้

สาระที่  6 การบริการ
6.1  วางแผน และดำเนินการให้บริการแก่ผู้อื่นได้

สาระที่  7 ธงและประเทศต่างๆ
7.1  บอกลักษณะธงลูกเสือประจำจังหวัด และธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้
7.2  เขียนภาพธงประเทศต่างๆ ได้  4 ประเทศ

สาระที่  8 การฝีมือ
8.1  ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ โดยเครื่องมือที่เหมาะสมได้
8.2  บอกวิธีการใช้ และเก็บรักษาเครื่องมือได้

สาระที่  9 กิจกรรมกลางแจ้ง
9.1  บอกทิศทางและวิธีอ่านเข็มทิศได้
9.2  หาเส้นทางในระยะทาง 400  เมตร โดยใช้เข็มทิศได้

สาระที่  10 การบันเทิง
10.1  ทำกิจกรรม จัดและเข้าร่วมแสดงละครกับเพื่อนลูกเสือหรือร้องเพลงกับเพื่อนลูกเสือได้

สาระที่  11 การผูกเงื่อน
11.1  ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู แบบต่างๆ ได้
11.2 ผูกเงื่อนกระหวัดไม้   2 ชั้นและขดเชือกยาวไว้เรียบร้อยได้

สาระที่  12 คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ลูกเสือสำรอง
12.1  ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองได้
12.2  ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสำรองได้
12.3  ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสำรองได้

Related

No comments yet
Comment
Goragod.com
^