เกี่ยวกับ Platform

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่เชื้อของไวรัส Covid-19 ยังมีแนวโน้มและปริมาณของผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนสูง จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยปกตินั้น นับว่าเป็นไปได้อย่างยากยิ่ง ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและพันธกิจของโรงเรียนแล้วนั้นที่จะต้องเป็นสถาบันด้านการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดวิทยาการความรู้ต่างๆให้กับชุมชน จึงยากที่จะหยุดภาระกิจและหน้าที่เป็นอันได้ ทางโรงเรียยนจึงร่วมกับสถาบันด้านการศึกษาอื่นๆ ในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ร่วมกับพัฒนาและจัดทำแฟลตฟอร์มในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทาง ในการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะไม่ทำให้การเรียนต้องหยุดลง เพราะการแพร่ระบาดของไวรัส
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลตฟอร์มของเราได้ที่

Director ผู้อำนวยการ

dr.sumontar krainara

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

WEB DESIGNER

Rujiraporn  Kongchai

วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Program Developers

Jesbodin Sueakham

ศิลปศาสตร์บัญฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

โรงเรียนสุมณฑาศึกษา

+66 (075) 489237

info@sumontarsuksa.ac.th.com

Monday - Saturday: 07.00 AM–17.00PM
Sunday: Closed

2  หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

สุมณฑาศึกษา© Copyright 2021
ฝ่ายปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

Designed with Mobirise web template

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน