สื่อการสอน

อยู่ในช่วงนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ระบบงานภายใน

ออกแบบและการผลิตแผ่นพับ

ศึกษาความรู้พื้นฐานงานออกแบบกราฟิกเพื่อการสร้างแผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก การสร้างตัวอักษร การจัดวางองค์ประกอบ การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพโดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมาจากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิกเหล่านี้ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทางจอภาพหรือพิมพ์ออกมาทางอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้นการผลิตรายวิชานี้บนระบบ Thai MOOC เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกได้

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล 

ในยุค Thailand 4.0 เกษตรกรควรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create) และ 4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล | Digital Movie Production

ความเป็นมาของภาพยนตร์ ประวัติภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ อุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ การลำดับภาพ การจัดการสีภาพยนตร์

E-BOOK

E-book วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา 1-6  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

คลังความรู้ สช.

รวมบทเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คู่มือการป้องกัน Covid-19

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สุมณฑาศึกษา© Copyright 2021
ฝ่ายปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

This website was made with Mobirise

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน