Menu for Student

แอปพลิเคชันเกม EatD

แอปพลิเคชัน ประเภทเกม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร และการวางแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย ในแอปพลิเคชันผู้เล่นจะได้รู้เกี่ยวกับสัดส่วนของร่างกาย ปริมาณพลังงานจากอาหารและน้ำที่เหมาะสมกับตนเองใน 1 วัน รวมทั้งได้วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง และยังได้สนุกกับการเล่นเกมเพื่อให้ได้รางวัล

E-POSTER กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน

e-poster เรื่อง กระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหิน เป็นสื่อเสริมเพิ่มความรู้ที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแต่ประเภท และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินในวัฏจักรหิน

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตอน ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาที่อธิบายการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ และการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาแบบต่าง ๆ

e-poster ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก

e-poster เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก เป็นสื่อเสริมประกอบกิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก และผลที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าว

DLitv 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนใช้ New DLTV ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครูผู้สอน เพื่อการกระจายสาระความรู้ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียน

Line War Room

ไลน์ วอร์รูม คือ ห้องพูดคุย ครูประจำชั้น หรือประจำวิชา ใช้พูดคุย แจ้งข่าวสาร แจ้งตารางเรียน ส่งใบงาน ดาวน์โหลดใบกิจกรรม ติดต่อสื่อสาร รายชั้นระหว่างคุณครูและนักเรียน ร่วมถึงผู้ปกครอง

ตารางเรียนออนไลน์

นักเรียนสามารถ ดูตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 - 20 สิงหาคม 2564

บริจาคเงินสบทบ

เนื่องด้วยสถาวะการณ์ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จากการสำรวจพบว่า นักเรียนร้อยละ 40 ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ครบตามจำนวน โดยแยกเป็นร้อยละ 10 ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล อีกร้อยละ 30 ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานอย่าง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา

E-BOOK

E-book วิชาวิทยาการคำนวณ ประถมศึกษา 1-6  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

คลังความรู้ สช.

รวมบทเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คู่มือการป้องกัน Covid-19

คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สุมณฑาศึกษา© Copyright 2021
ฝ่ายปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

Designed with Mobirise

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน