สุมณฑาศึกษา© Copyright 2021
ฝ่ายปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปฐมวัย ระดับอนุบาล 

เตรียมอนุบาล (เสริมภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รับนักเรียนที่มีอายุ 2 ขวบ ขึ้นไป (จำนวนนักเรียน 20-25 คน/ห้อง)


ภาคสามัญ (เรียนวิชาภาษาอังกฤษ)
อนุบาล 1 - อนุบาล 3 (จำนวนนักเรียน 20 -25 คน/ห้อง)
ระดับชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ปี ขึ้นไป


หลักสูตรใบรับรอง CDP

(การเรียนการสอนเน้นหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียนที่มีอายุครบ 6 ปีขึ้นไป

เสริมด้วย ทักษะไอที คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ และภาษาอังกฤษ

*การนับอายุของนักเรียน นับถึงวันที่ 16 พ.ค. ของทุกปี

DOWNLOAD หลักสูตรสามัญแกนกลาง

หลักสูตรใบรับรอง CDP

certificate digital profile CDPThe website was started with Mobirise themes

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน