มอบความเสมอภาคการศึกษา ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนผู้บริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผ่านระบบ e-Donation ถึง 31 ธ.ค. 2566 หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ช่วยนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 "ลดหย่อน 2 เท่่า ได้บุญ 2 ต่อ" นะจ๊ะ

สิ่งหนึ่งที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้คือ "เงินบริจาค" ไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคให้วัด โรงเรียน หรือมูลนิธิต่าง ๆ แต่ไม่ใช่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคไปจะใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด ลองมาดูรายละเอียดและเงื่อนไขของการใช้เงินบริจาค
ลดหย่อนภาษี 2564 ว่าเป็นอย่างไรได้ที่นี่

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษี ได้อย่างไร

เงื่อนไขการลดหย่อน 2 เท่าจากการบริจาค

สามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริจาค
การบริจาคบางรายการเท่านั้นที่ได้รับลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ในขณะที่บางการบริจาคก็จะได้รับลดหย่อนเท่าที่ได้บริจาคจริงตามปกติ

บริจาคที่ไหน ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่าบ้าง? 

  • สถานศึกษา: ไม่ว่าเป็นโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องเป็นการบริจาคเพื่อใช้จ่ายสำหรับอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และบุคลากร โดยจะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น ไม่อย่างนั้นจะลดหย่อนได้แค่เท่าเดียว  
  • สถานพยาบาลของรัฐ: โดยทั่วไป ถ้าเป็นการบริจาคให้ “โรงพยาบาล” โดยตรง กรณีนี้จะลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ถ้าเป็นการบริจาคให้ “มูลนิธิโรงพยาบาล” กรณีนี้จะลดหย่อนภาษีได้เท่าเดียว แนะนำให้เช็กจากใบเสร็จที่ได้จะชัวร์
  • หน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย / กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก / สถานพักฟื้น บำบัด และฟื้นฟูเด็ก / กองทุนยุติธรรม / เงินบริจาคเพื่อคนพิการเพื่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ แล้วก็สภากาชาด ที่จะลดหย่อน 2 เท่าได้ ต่อเมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น
  • การจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน: สามารถบริจาคให้ทั้งโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หอสมุด ห้องสมุด หรือแหล่งหนังสืออื่น ๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชน ไปจนถึงห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่าง ๆ ด้วย

e-donation for School


ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

โครงการ จัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ 

สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ เพื่อแบ่งเบาและช่วยเหลือผู้ปครองช่วงวิกฤตไวรัส Covid-2019

หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยโรงเรียนสุมณฑาศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนในหลักสูตร ปฐมวัยและหลักสูตรสามัญ ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ภายใต้สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 139 คน รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใน " โครงการเรียนฟรี 15 ปี " โดยยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครอง มีนโยบายและพันธกิจให้บริการทางด้าน การจัดการศึกษาแก่บุตรหลานในชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสและให้ความเสมอภาคทางด้านการศึกษา ไม่จำแนกเชื้อชาติ และศานาโดยไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรเช่นเดียวโรงเรียนสังกัดรัฐบาล โดยผู้ปกครองเฉลี่ยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและทำสวน มีรายได้ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งปัจจุบันยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จากการสำรวจพบว่า นักเรียนร้อยละ 40 ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ครบตามจำนวน โดยแยกเป็นร้อยละ 10 ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล อีกร้อยละ 30 ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานอย่าง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ onsite สำหรับนักเรียนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนในรูปแบบออนไลน์  แต่ทว่าปัจจุบันแนวโน้นการระบาดยังมีความรุนแรงสูงขึ้นเป็นลำดับ ยากที่จะเปิดการเรียนแบบปกติได้ จึงเล็งเห็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดในอนาคต จึงเปิดโครงการขอรับบริจาคเงินหรืออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ เพื่อประสงค์ให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้ครบ 100% 

ทั้งนี้โรงเรียนในส่วนของทางโรงเรียน ได้กำหนดนโยบายและแนวทางช่วยเหลือดังนี้

1.จัดหาอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ทดแทน เช่น แท๊บแล็บและสมาร์ทโฟน
2.จัดหาอุปกรณ์ โปรโมชั่น หรือส่วนลดต่างๆ ในการซื้ออุปกกรณ์สำหรับผู้ปกครอง
3.จัดให้ฝ่ายไอทีจัดซ่อมแซม หรือหาอะใหล่ทดแทน ในกรณีที่ผู้ปกครองมีอุปกรณ์ที่ชำรุด 
4.จัดทำระบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนให้สามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย และใช้งานได้ทั้งเก่าและใหม่
5.จัดหาโปรโมชั่นหรือแพ็คเก็จอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสนในการใช้เรียนออนไลน์แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง
6.จัดตั้งระบบ Free WiFi HotSpot  พร้อมตั้งเสา Tower พร้อมแผงกระจายสัญญาณไวเรส ในย่านความถี่ 5 Ghz. 
7.สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์ Router ชนิดแบบ Retreater พร้อมแผงรับสัญาณ ในราคาถูก พร้อมติดตั้งแก่ผู้ปกครองที่ต้องการใช้ฟรี 
   อินเตอร์เน็ตของทางโรงเรียน
8.ขอรับการบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ทั้งใหม่และเก่าหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อทดแทนอะใหล่ พีซี โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน แท๊บแล๊บ
9.จัดทำแผนการใช้ ไอที ระยะยาวเพื่อเสนอผู้บริหารกำหนดงบประมาณ ในภาคการศึกษา 2/2564  

ร่วมบริจาคผ่านระบบ

ผู้บริจาคทำรายการผ่าน Mobile Banking (ได้ทุกธนาคาร) > ไปที่สแกนบิล/QR หรือ จ่าย/payment เพื่อสแกน QR > กด ยอมรับ/ใช้สิทธลดหย่อน > ตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยัน 

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ ดังนี้
WWW.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-donation) > สำหรับผู้บริจาค>เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบรายการเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ตลอดเวลา 24 ชม. 

ส่วนสนับสนุน

สำหรับผู้บริจาค

จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ภาษีเงินได้ส่วนนิติบุคคล จำนวน 2 เท่า ของยอดบริจาค
ทางโครงการจะจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ในรูปแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

กรอกข้อมูลติดต่อเพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณ

สุมณฑาศึกษา© Copyright 2021
ฝ่ายปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

This web page was started with Mobirise web template

ทางโรงเรียนใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงใช้เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติต่างๆ ในการใช้บริการบน Platform ของโรงเรียน